บริษัท กลิสเซิน เอ็นจิเนียริ่งจำกัด เริ่มต้นจากการที่เราเป็นผู้บริหารโครงการในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ก่อสร้าง บ้านเดี่ยว ทาว์เฮ้าส์ราคาตั่งแต่ 4 - 50 ล้านมามากกว่า 17 ปี ต่อมาเราได้จัดตั้งบริษัท ใน พ.ศ. 2556 โดยได้บริการ

  • รับออกแบบอาคารทุกชนิด พร้อมเอกสารเตรียมขออนุญาต
  • รับงานก่อสร้างอาคาร บ้านเดี่ยว อาคารสำนักงาน อาคารเอนกประสงค์ และงานก่อสร้างต่างๆ โรงงาน
  • รับงานก่อสร้างตามแบบลูกค้า

ทางบริษัทยึดหลักการทำงานให้มีคุณภาพ และแข็งแรง และใช้วัสดุที่มีมาตราฐาน ตามหลักการสถาปัตยกรรมและ วิศวกรรม และเรามามุ่งเน้นเสนอราคางานที่ต่ำกว่าความเป็นจริง เพือให้ได้งาน แต่เรามุ่งเน้นคุณภาพคู่กับราคาที่เหมาะสมกับงาน และเป็นธรรมกับผู้ว่าจ้างและผู้ประกอบการ ซื่อตรง จริงใจ ชัดเจน ทางบริษัทมีทีมงานมืออาชืพ ในการทำงานโดย มีวิศวกร ระดับสามัญประจำโครงการเพือให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพ และมี สถาปนิค วิศวกรเครืองกล วิศวกรสุขาภิบาล ระดับสามัญ และทีมปฎิบัติงานอาชืพ ทีมงานก่อสร้างและระบบไฟฟ้า และประปาโดยเฉพาะ

  • ทำงานตามสัญญาก่อสร้าง ไม่เคยมีประวัติทิ้งงาน
  • มีแผนงาน Schedule ทำงาน และ Payments ให้ผู้ว่าจ้างรับทราบแผนงานและแผนการใช้จ่าย
  • มีวิศวกร ระดับสามัญประจำหน้างาน เต็มเวลา เพื่อความมั่นใจให้ลูกค้า
  • วัสดุและงานก่อสร้าง ทำต่อเนื่องตลอดการทำงาน
  • ทีมงานก่อสร้างและงานระบบ มีประสบการณ์อาคารสูง และใช้ช่างอาชืพจริง
  • ซี่อตรง จริงใจ ชัดเจน